atNight

designing the city at night

We have been mapping intangible assets during the night-time. Explore our night landscapes using the map browser.

 

 

Cartografies / Cartographies

 

El projecte atNight s'interroga sobre la configuració de la imatge nocturna. Quins són els elements que defineixen el paisatge nocturn? Quins són els valors d'un paisatge que es percep des del fragment? Quina relació hi ha entre la ciutat que percebem de dia i la seva identitat nocturna? La memòria col•lectiva es manté o, per contra, s'alteren les jerarquies? La sèrie cartogràfica que s'ha realitzat en el marc del projecte, a partir de la representació de diversos aspectes que organitzen la ciutat de nit, vol establir una aproximació inicial a l'estructura del paisatge nocturn a través del paradigma de Barcelona. Exploreu les cartografies a través del nostre visor de mapes i consulteu-ne la descripció a continuació.

 

atNight project aims to raise questions about the configuration of nocturnal identity. What elements and values define our nightscapes? What is the relationship between the city we perceive during day-time and its nocturnal identity? Taking Barcelona as a paradigm, we have represented different aspects of the city organization by night in order to approach the structure of nightscapes. Explore the project cartographies using our map viewer.

 

Constel•lació Barcelona / Barcelona constellation

 

Constel•lació Barcelona vol ser una primera aproximació a l'estructura del paisatge nocturn de la ciutat de Barcelona. La cartografia, obtinguda a partir de les informacions localitzades allotjades a les xarxes socials Flickr, Instagram i Twitter, construeix una imatge que s'aproxima a la vista per satèl•lit on els punts, que representen els llocs més registrats pels usuaris, dibuixen els principals elements de la forma urbana de la ciutat segons una jerarquia d'intesitat que posa en primer pla les àrees amb més densitat de registres.

 

Constellation Barcelona aims to be an initial approach to the nightscape structure of Barcelona. We have mapped geolocated information stored on Flickr, Instagram and Twiter web social networks. At first glance, the image may seem a satellite image of the city as we are able to recognize the main elements of its urban morphology (mountain and coastal geography and territorial and urban axis). But a more accurate approach reveals a loss of compactness in favor of the uniqueness of certain areas which are represented by a higher density of points, which have been superimposed according to different grade of opacity. The evocative power of this image invites us to rethink the framework that lies beyond urban materials and patterns.

Barcelona constellation

Barcelona és Barcelona / Barcelona is Barcelona

 

Quina imatge tenim de Barcelona? És la del parc Güell, La Rambla i la Sagrada Família? O és la de la plaça del nostre barri, la del carrer de casa nostra o la del bar de la cantonada? Aquesta cartografia, obtinguda a partir de les fotografies i missatges geolocalitzats allotjats a les xarxes socials Flickr, Instagram i Twitter que contenen la paraula Barcelona, ens dóna la clau per entendre la interdependència entre la forma urbana i la seva percepció per part dels ciutadans. Barcelona agafa la forma de Barcelona?

 

What image do we have of Barcelona? Do Park Güell, Rambla and Sagrada Familia design the shape of the city? We have mapped geolocated information of images and messages stored on Flickr, Instagram and Twiter web social services containing the tag Barcelona. The resultant cartography gives us the key to understand the interdependence between urban form and citizens perception. Does Barcelona fit Barcelona?

Barcelona is Barcelona

La imatge de la ciutat / The image of the city

 

La imatge de la ciutat, cartografia obtinguda a partir de fotografies geolocalitzades allotjades a les xarxes socials Flickr i Instagram sobre la trama de carrers de Barcelona, es correspon amb els llocs més vistos per ciutadans i visitants. Les persones miren i registren els monuments importants, els carrers principals, les places però també valoren altres llocs anònims, poc coneguts, fruit de geografies personals. Quina és la imatge de la ciutat?

 

We could probably affirm that most visible areas design the shape of the city as perceived by their inhabitants and visitors. Monuments like Sagrada Familia, Parc Güell or Agbar Tower and large public spaces as Plaça Catalunya or Plaça dels Àngels construct a synoptic image of Barcelona. But citizens also value other anonymous sites, result of personal geographies. What defines the city image?

The image of the city

Barcelona nit i dia / Barcelona night and day

 

Barcelona nit i dia, representació obtinguda a partir de fotografies geolocalitzades allotjades a les xarxes socials Flickr i Instagram filtrades per hora (en blau la nit, en taronja el dia), ens demostra que durant les hores diürnes l'estructura visible i el suport físic de la ciutat coincideixen: podem reconèixer el centre de la ciutat, amb les seves arquitectures i espais públic característics. En canvi, durant la nit, la continuïtat entre els diversos punts de la ciutat queda interrompuda; la forma urbana és dibuixada a partir de múltiples focus.

 

Barcelona night and day cartography, obtained by mapping geolocated information of images stored on Flickr and Instagram web social services parsed by hour (night in blue, day in orange), shows us that city visible structure matches its physical support - we recognize the city center, with its particular architecture and public spaces. However, during the night, the continuity between several parts of the city is cut off as urban form is generated from multiple focuses.

Barcelona night and day

Dues ciutats/ Nit + Dues ciutats/ Dia

Two cities / Night + Two cities / Day

 

La parella de cartografies Dues ciutats compara l'estructura visible de Barcelona -definida a partir de les fotografies geolocalitzades allotjades a les xarxes socials Flickr i Instagram- amb una altra representació de la forma urbana realitzada a partir dels misssatges de la plataforma Twitter. Com s'articulen la imatge de la ciutat i l'ús que en fan els ciutadans?

 

In Two Cities we have compared Barcelona visible structure -defined through mapping geolocated information of images stored on Flickr and Instagram – to most registered locations from Twiter social web service parsed by hour. How close is Barcelona city image to citizen's use of it?

two cities

Sentiment Barcelona / Nit + Sentiment Barcelona / Dia

Barcelona sentiment / Night + Barcelona sentiment / Day

 

La percepció que els ciutadans tenen de la seva ciutat és sempre la mateixa? A través de la comparació de les cartografies Sentiment Barcelona / Nit i Sentiment Barcelona / Dia, obtingudes a partir dels missatges georeferenciats obtinguts de la xarxa social Twitter filtrats per sentiment i classificats per hora s'ha volgut abstraure una Barcelona que, sense línia de costa, carrers ni punts de refrència, és perfectament identificable a través de l'activitat urbana; una urbanitat que, al llarg del dia, es trasllada del centre a la perifèria convertint-se aquesta en el lloc dels sentiments positius propis del temps de la socialització més enllà de les hores productives del dia.

 

Do citizens perceive the city in the same way? By comparing Barcelona Sentiment / Night and Barcelona Sentiment / Day maps -obtained from georeferenced messages sstored on Twiter social web service parsed per sentiment and hour-, we seek to build an abstract representation of the city. Without a coastline, streets or reference points, we can still make out the rough shapes of urban activity. Urbanity changes throughout the day, from the center to the periphery; the city boundaries become the place for positive sentiment as night represents the time of socialization beyond productive hours.

Barcelona sentiment

Singularitat vs. Identitat / Uniqueness vs. identity

 

Durant el dia, la percepció es basa en la singularitat de certes àrees centrals de la ciutat mentre que, durant el temps nocturn, la identitat urbana es construeix a partir de fragments autònoms. La cartografia Singularitat vs. Identitat, generada a partir de les informacions geolocalitzades allotjades a les xarxes socials Instagram i Twitter -filtrades per mansana- ens porta a afirmar que els paisatges nocturns es basen en presències i absències entre el dia i la nit, aquestes últimes no enteses com a buits en la malla d'allò visible, sinó com la base sobre la qual allò visible se sustenta.

 

Day perception is based on the uniqueness of certain central areas while at night city takes the form of multiple focus which apparently could seem anonymous places in a map, but actually uphold urban identity. We could affirm that nightscapes are built upon presences and absences, the latter understood not as gaps in the mesh of the visible but as the basis on which the visible is based.

uniqueness vs identity

Ciutat visible, ciutat viscuda / Visible city, living city

 

La síntesi de representacions anteriors, de la imatge i de l'experiència, té com a resultat la cartografia Ciutat visible, ciutat viscuda. A partir de la superposició per diferència de les fotografies geolocalitzades allotjades a la xarxa social Flickr i els llocs més registrats a les plataformes Instagram i Twitter filtrades per nit/dia i mansana, s'obté una imatge de la ciutat en què aquesta és utilitzada arreu i ja no tant sols en aquells àmbits reconeguts com a més visibles. La ciutat visible desapareix per a donar cabuda a la ciutat viscuda.

 

We have synthesized the previous cartographies in order to represent both the image and the experience of the city. By superimposing geolocated information of images stored on Flickr to most registered locations obtained from Instagram and Twiter social web service parsed by hour and block, we perceive that Barcelona is used evenly – most visible areas fade away. Visible city becomes the living city.

visible city living city

Moviment vs. Densitat / Movement vs. Density

 

Moviment vs. Densitat vol il•lustrar com es corresponen, en la ciutat viscuda, viari i espai privat. El moviment, capa generada a partir dels recorreguts geolocalitzats de part de la flota de taxis de Barcelona, es contraposa amb la densitat de població per mansana (font de les dades: OpenDataBcn). Les àrees més servides, els carrers principals i les interseccions importants són suport de l'habitar?

 

Movement vs. Density illustrates how street and private space relate to each other within the framework of the living city. The mobility flow -layer generated from t geolocated itineraries from Barcelona taxi fleet- contrasts with the population density per block (data source: OpenDataBcn). How relevant are main streets and intersections in the art of inhabiting?

movement vs density

Taxi nit i dia / Taxi night and day

 

Els fluxos de mobilitat són també expressió sintètica de la forma urbana. Aquesta cartografia, generada a partir dels recorreguts geolocalitzats de part de la flota de taxis de Barcelona, ens permet identificar certes interferències entre els fluxos de moviment de nit i de dia (blau i taronja respectivament). Novament, de dia, els recorreguts dels taxi perfilen una ciutat homogènia mentre que de nit apareixen nous ordres jeràrquics dins de la trama viària.

 

Mobility flows also resume urban form. By representing geolocated itineraries from Barcelona taxi fleet, we can identify certain interference between mobility performance from night to day (blue and orange respectively). While day-time itineraries outline a city based on homogeneity, a new hierarchical order appears within the road network during night-time.

taxi night and day

Bicing nit i dia / Bicing night and day

 

La ciutat és experimentada a diferents velocitats pels seus habitants. Més enllà de visualitzar els recorreguts que uneixen les diverses parts de la ciutat, s'ha volgut representar el temps de la parada i de l'intercanvi i l'activitat que generen al voltant de les estacions de la xarxa de Bicing de Barcelona. Aquestes àrees d'influència, dibuixades a partir de la disponibilitat de bicicletes per hora, construeixen un patró que, per contiguïtat, diferencia els llocs de major o menor rellevància dins de la ciutat (nit i dia es superposen o s'alternen en cada cas).

 

Citizens experience the city at different speeds. Besides displaying main routes that connect various parts of the city, we aim to represent the activity generated around Barcelona bicing stations in the lapse of stop and exchange. These areas of influence, mapped from the availability of bikes per hour, design a pattern that emphasizes places of greater or lesser relevance within the city (night and day overlap or alternate in each case ).

bicing night and day

Col•lectiu vs. Propi / Collective vs. Individual

 

L'espai de la mobilitat és un dels llocs col•lectius de la ciutat. A mode d'artèries i venes, el transport metropolità alimenta la ciutat de Barcelona generant canals d'entrada i sortida que es dilaten segons l'afluència de passatgers. Col•lectiu vs. Propi superposa el nombre d'usuaris per línia de la xarxa de Nitbus de Barcelona (fons de les dades: Àrea Metropolitana de Barcelona) amb els missatges geolocalitzats de la xarxa social Twitter per identificar els punts de trobada entre els comportaments col•lectius i individuals.

 

Mobility spaces and flows become collective places. As a kind of arteries and veins, the metropolitan transport fuels Barcelona through input and output channels that dilate expand according to passengers flow. Collective vs. Individual superimposes the number of users per line from Night Bus network (data source: Àrea Metropolitana de Barcelona) to geolocated messages from Twitter social web service in order to identify points of contact between collective and individual behaviour.

collective vs. individual

Fiesta, Food & Safety (Tribute to Stamen)

 

La nit ha adquirit diversos significats. Des de trobada simbòlica entre l'home i la natura al temps de la por i del perill, la nit ha encarnat els valors d'allò diabòlic i del pecat per contraposició amb el dia, lloc de la victòria i del bé. I és que en aquest moment d'allò prohibit i animal és on encara avui succeeixen el crim i el robatori però també la festa, la il•lusió, els somnis, el carnaval i els excessos. La nit ha esdevingut el temps de l'oci urbà i de la vida social. Fiesta, Food & Safety cartografia activitats lúdiques i espais sota vigilància a través dels establiments georeferenciats al servei web Google places.

 

Night may acquire several meanings. Since symbolizing the encounter between man and nature to incarning fear and danger, nocturnal hours have embodied the values of evil and sin -in contrast to day as time for victory and goodness. Nowadays, even if night is still the context for forbidden feelings and crime, we celebrate our nocturnal hours. Night is synonymous of dream, carnival and eagerness. Fiesta & Food Safety maps recreational areas and zones under surveillance by overlapping georeferenced activities obtained from Google places web service parsed by type of establishment and hour.

fiesta food & safety

Nocturnitat / Night time

 

La ciutat té una "doble vida", una sota la llum del sol i una altra sota els fars dels cotxes, els cartells lluminosos publicitaris, les llums que emanen de l'interior dels edificis i la que és projectada pels fanals, oferint un "espectacle lluminós singular, fortuït i accidental". Les llums ataronjades de sodi de feix difús que transformen els colors, els feixos de llum estrets que al mateix temps que realcen i oculten pel desmesurat contrast, la llum dels aparadors que envaeix les voreres són avui els elements que donen forma a la nit. Nocturnitat representa les activitats georeferenciades al servei web Google places filtrades per tipus d'establiment i hora de dia que perfilen la nit de Barcelona.

 

The city has a "double life": one under the sunlight and another under cars headlamps, neon advertising and street lights. Night offers nowadays an unusual and unforeseeable light show. We could affirm that nocturnal landscapes are shaped by elements such as sodium vapor lamps transforming beam city colours or bright lights from store windows invading the sidewalks. Night time shapes Barcelona by overlapping activities georeferenced in Google places web service parsed by type of establishment and hour.

night time

Amb la col•laboració del Departament de Cultura

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya


powered by: 300.000 Km/s