atNight

designing the city at night

atNight project aims to constitute a first step towards the construction of nightscape image, a necessary first contribution to the (re)definition of the nigh-time identity. We have taken the opportunity to explore the potential of city's representation techniques -by means of data visualization and cartography- to generate an interpretative model of nocturnal landscape as a common framework for collective thought.

 

cartographies

 

We have been mapping intangible assets during the night-time. Explore our night landscapes.

 

 

enjoy the cartographies...

explore the data

 

Visualize, use and share the project data to create your own cartographies.  

 

 

use our data...

news

 

Updates and more. Follow us here.

 

 

 

know more...

contact

 

Want to be a partner or join the project? Key facts here.

 

 

 

tell us something...

El projecte / The project

 

atNight és un projecte de recerca que parteix de la constatació de l'existència del concepte de paisatge nocturn i és, precisament des d'una definició àmplia del terme paisatge, que la investigació vol establir ponts entre els coneixements de diverses disciplines humanístiques i tècniques.

 

La investigació afronta la descripció del paisatge com a relació sensible i cognitiva entre les persones i el seu entorn i, per consegüent, vol aprofundir en el procés d'identificació de la ciutadania amb el seu territori. El projecte "aNight" explora la relació estètica que s'estableix entre el ciutadà i la pell de la ciutat, entenent el paper de la nit i el de la il•luminació artificial com a elements claus per a una nova articulació del paisatge urbà; un paisatge que considerem essencial reivindicar ja que l'habitem en el nostre temps d'oci i socialització.

 

El projecte atNight se sustenta en la necessitat de nous sistemes de representació per a establir models d'intervenció sobre realitats complexes, com és el cas del paisatge nocturn. És per això que la recerca té la voluntat de construir una cartografia interpretativa dels elements configuradors del paisatge nocturn com a eina oberta i participativa que es converteixi, per la capacitat de síntesi dels sistemes cartogràfics, en resultat d'una recerca que hauria de fer difusió de l'escassa posada en valor de la nocturnitat i presentar-la com quelcom que caldria preservar i protegir, però també pensar i dissenyar.

 

atNight is a research project based on the (re)definition of the term "nightscape". Considering landscape in a broad sense, the research aims to build bridges between different technical and humanistic disciplines

 

The research explores night urban landscape as a sensitive and cognitive relationship between people and their environment. The project focuses on the aesthetical process of identification of citizenship with their territory to emphasize the role of night in the definition of urban landscape –as the framework for leisure and socialization.

 

We believe that the opportunity to reformulate the basis of nightscape design involves the construction of a valid representation of itself. atNight aims to build interpretative cartographies of nightscape main assets in order to create a new critical model to share, discuss and develop ideas about nightscapes transformation.

 

Metodologia / Approach

 

El projecte atNight explora les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació per a un disseny a la vegada eficient i col·laboratiu de les nostres ciutats. La metodologia de la recerca vol fer visible els valors de la nit a través de les dades entenent que la visualització de la informació és una disciplina transversal que utilitza l'immens poder de comunicació de les imatges per explicar de manera entenedora les relacions de significat, causa i dependència que s’estableixen entre la ciutadania i el seu entorn.

 

Davant d’un model de disseny urbà que se sustenta en criteris d’eficiència i de gestió top down, proposem una nova aproximació bottom-up de construcció de la identitat urbana basat en la percepció dels ciutadans a través de l’anàlisi de dades i de la cartografia com a eines metodològiques necessàries per a una millor comprensió del nostre entorn.


atNnight recognises the possibilities offered by digital technologies to propose new urban design strategies both collaborative and efficient. We have use data visualization to set up a possible interpretation of night values by harnessing the immense power of visual communication to explain the relationship of meaning, cause and dependency established between citizens and their environment.

 

If technological developments have consolidated a top-down urban management model, we propose a new bottom-up approach to urban identity construction based on citizens perception. Data analysis and cartography become necessary tools for a better understanding of our environment.

Les cartografies / New cartographies

 

El projecte es basa en la construcció d'una sèrie de cartografies nocturnes de la ciutat de Barcelona a partir de les quals verificar les eines i la metodologia proposades. Es tracta d'una cartografia que vol comprendre com s'organitza la ciutat de nit, tant en la superfície del visible com en els seus fluxos i trànsits interns i que s'ha elaborat a partir de les dades obtingudes de diversos organismes i proveïdors d'Internet.

 

La investigació dels sistemes de representació de la imatge nocturna de la ciutat ens ha portat a identificar-ne els valors paisatgístics a través d'un procés d'experimentació que busca aplicar un ordre estètic sobre el paisatge i que té el compromís d'assignar una geometria i de fer mesurables els aspectes intangibles de la nit, fent visible l'invisible (dibuixant l'intangible ).

 

atNight has tested the potential of representation techniques of the city image by working on a night cartography (focused in Barcelona). We have taken the process of experimentation of the own drawing tools as an opportunity that enables us to assign geometry and measure to intangible aspects of the reality, making the invisible visible (drawing intangibles).

 

Resultant cartographies from data analysis reveal the internal organization of the city at night, both in the visible surface and in its flows.

Eines / New tools

 

En el marc del projecte, hem desenvolupat programari específic propi per a la captura de dades i el seu posterior processament. El disseny de nous workflows entre diverses eines per a fer-les convergir en Sistemes d'Informació Geogràfica ens ha permès convertir les dades obtingudes en cartografies.

 

We have developed specific software for data capture and management. We have design new workflows between different tools to make them converge to Geographic Information Systems , interpreting data to draw cartographies.

 

Les dades / The data

 

Els resultats cartogràfics del projecte, obtinguts a partir de la captura i processament de dades, s'han fet públics per a la seva consulta per capes a través d'un visor cartogràfic i d'un servei WMS propis, sent utilitzables tant pel públic especialitzat com pels ciutadans amb l'objectiu de generar un marc de debat sobre la qüestió del paisatge nocturn.

 

Our team is committed to open data. atNight cartographic viewer allows citizens to explore the project data while atNight WMS service allows more advanced users to create new visualizations from GIS platforms.

Sobre nosaltres / About us

 

El projecte atNight és un projecte d'investigació dirigit per Mar Santamaria Varas i Pablo Martínez Diez amb la col·laboració de Jordi Bari Corberó. En els darrers anys, hem estat treballant des de les disciplines de l'urbanisme, la il•luminació i l'anàlisi de dades en el desenvolupament de noves eines per a representar la ciutat.

 

atNight is a research project led by Mar Santamaria Varas (researcher) in collaboration with Pablo Martínez Diez (lighting designer) and Jordi Bari Corberó (engineer). Together, we have been working in the development of new cartography tools to represent the city from the fields of urbanism, lighting and data analysis.

Amb el suport de / In collaboration

 

El projecte atNight ha estat realitzat amb la col•laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de "Beques de recerca i creació en els àmbits artístics i del pensament".

 

atNight project has been developed in collaboration with the Department of Culture of Catalan Government under the call for proposals "Grants for art research and production for visual artists and contemporary theory".

Amb la col•laboració del Departament de Cultura:

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

amb el suport tècnic de / technologies:

 

Gephi python Qgis pyshp giscloud leaflet

 

Amb la col•laboració del Departament de Cultura

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya


powered by: 300.000 Km/s